Projekty UE | BIT Logistics
Polski

Projekty UE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/RPOWP
W związku z realizacją projektu nr RPPM.02.02.01-22-0097/17 pt. „Wdrożenie nowej technologii informacyjno-komunikacyjnej poprawiającej efektywność procesów biznesowych firmy BIT LOGISTICS” w ramach Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.2 Inwestycje profilowane, Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę wartości niematerialnych i prawnych: systemu informatycznego klasy TMS – niegraniczona licencja wyłączna (1 szt.).
Plik nr 1: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/RPOWP z dnia 27.11.2017 r. – system.
Plik nr 2: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/RPOWP z dnia 27.11.2017 r. – system – formularz oferty.
Plik nr 3: Informacja o wynikach oceny_12017RPOWP.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017/RPOWP
W związku z realizacją projektu nr RPPM.02.02.01-22-0097/17 pt. „Wdrożenie nowej technologii informacyjno-komunikacyjnej poprawiającej efektywność procesów biznesowych firmy BIT LOGISTICS” w ramach Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.2 Inwestycje profilowane, Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: urządzeń komputerowych oraz pakietów oprogramowania biurowego.
Plik nr 1: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/RPOWP z dnia 27.11.2017 r. – sprzęt.
Plik nr 2: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/RPOWP z dnia 27.11.2017 r. – sprzęt – formularz oferty.
Plik nr 3: Informacja o wynikach oceny_22017RPOWP.


Tytuł projektu:
„Wdrożenie nowej technologii informacyjno-komunikacyjnej poprawiającej efektywność procesów biznesowych firmy BIT LOGISTICS”
Wartość całkowita projektu: 546 058,50 zł
Wartość dofinansowania: 199 333,55 zł
Cele i efekty projektu:
Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa BUYOUT INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w wyniku wdrożenia systemu informatycznego zapewniającego automatyzację funkcjonowania spółki w złożonym środowisku transportowo-spedycyjno-logistycznym (TSL). Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie m.in. zwiększenie wartości przedsiębiorstwa, ekspansja rynkowa firmy oraz wzrost rozpoznawalności marki BIT LOGISTICS.
Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.2 Inwestycje profilowane, Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

ul. Magazynowa 7
80-180 Kowale
Zgodnie z przepisem art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
  1. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BUYOUT INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Kowalach, ul. Magazynowa 7, 80-180 Kowale;
  2. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Norbertem Boguckim możliwy jest pod adresem email: boguckin@bestwayconsulting.pl;
  3. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie na podstawie i w celu realizacji umowy, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  4. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby do tego upoważnione;
  5. 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy;
  6. 6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  7. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia i realizacji umowy;