(Polski) Projekty UE | BIT Logistics
Deutsch

(Polski) Projekty UE

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/RPOWP
W związku z realizacją projektu nr RPPM.02.02.01-22-0097/17 pt. „Wdrożenie nowej technologii informacyjno-komunikacyjnej poprawiającej efektywność procesów biznesowych firmy BIT LOGISTICS” w ramach Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.2 Inwestycje profilowane, Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę wartości niematerialnych i prawnych: systemu informatycznego klasy TMS – niegraniczona licencja wyłączna (1 szt.).
Plik nr 1: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/RPOWP z dnia 27.11.2017 r. – system.
Plik nr 2: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/RPOWP z dnia 27.11.2017 r. – system – formularz oferty.
Plik nr 3: Informacja o wynikach oceny_12017RPOWP.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017/RPOWP
W związku z realizacją projektu nr RPPM.02.02.01-22-0097/17 pt. „Wdrożenie nowej technologii informacyjno-komunikacyjnej poprawiającej efektywność procesów biznesowych firmy BIT LOGISTICS” w ramach Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.2 Inwestycje profilowane, Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: urządzeń komputerowych oraz pakietów oprogramowania biurowego.
Plik nr 1: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/RPOWP z dnia 27.11.2017 r. – sprzęt.
Plik nr 2: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/RPOWP z dnia 27.11.2017 r. – sprzęt – formularz oferty.
Plik nr 3: Informacja o wynikach oceny_22017RPOWP.


Tytuł projektu:
„Wdrożenie nowej technologii informacyjno-komunikacyjnej poprawiającej efektywność procesów biznesowych firmy BIT LOGISTICS”
Wartość całkowita projektu: 546 058,50 zł
Wartość dofinansowania: 199 333,55 zł
Cele i efekty projektu:
Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa BUYOUT INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w wyniku wdrożenia systemu informatycznego zapewniającego automatyzację funkcjonowania spółki w złożonym środowisku transportowo-spedycyjno-logistycznym (TSL). Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie m.in. zwiększenie wartości przedsiębiorstwa, ekspansja rynkowa firmy oraz wzrost rozpoznawalności marki BIT LOGISTICS.
Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.2 Inwestycje profilowane, Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

ul. Magazynowa 7,
80-180 Kowale
Zgodnie z przepisem art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
  1. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BUYOUT INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Kowalach, ul. Magazynowa 7, 80-180 Kowale;
  2. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Norbertem Boguckim możliwy jest pod adresem email: boguckin@bestwayconsulting.pl;
  3. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie na podstawie i w celu realizacji umowy, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  4. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby do tego upoważnione;
  5. 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy;
  6. 6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  7. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia i realizacji umowy;